• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Rekrutacja

Email

 

Informacja dla rodziców dzieci nowoprzyjętych

Bardzo prosimy aby wypełnione wnioski

składać w kopertach do skrzynki podawczej w przedszkolu

lub wysyłać drogą mailową (skany dokumentów).

 

 

Edukacja przedszkolna w Będzinie w roku szkolnym 2021/2022

Wychowanie przedszkolne realizowane jest w:

- publicznych przedszkolach prowadzonych przez miasto Będzin,

- oddziałach przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez miasto Będzin,

- niepublicznych przedszkolach.

Edukacją w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych objęte są dzieci sześcioletnie, pięcioletnie, czteroletnie oraz dzieci trzyletnie.

Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2015 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy sześć lat. Dzieci sześcioletnie mogą także skorzystać z prawa wcześniejszego rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Dzieci pięcioletnie (urodzone w 2016 roku), czteroletnie (urodzone w 2017 roku) i trzyletnie (urodzone w 2018 roku) mają prawo do wychowania przedszkolnego w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej.

Rodzice/prawni opiekunowie dziecka urodzonego w 2019 roku będą mogli ubiegać się o jego przyjęcie do przedszkola dopiero po ukończeniu przez dziecko 2,5 lat w postępowaniu uzupełniającym, które będzie prowadzane po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli przedszkole będzie dysponowało wolnymi miejscami.

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci urodzonych w latach 2015-2018, przyjętych do przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w szkołach w roku szkolnym 2020/2021, składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym w przedszkolu lub szkole w terminie od 1 do 19 lutego 2021 roku.

W dniu 24 lutego 2021 roku prowadzone przez Miasto Będzin przedszkola oraz szkoły z oddziałami przedszkolnymi udostępnią informację o swojej ofercie w zakresie wychowania przedszkolnego, tj. o liczbie wolnych miejsc dostępnych w ramach rekrutacji. Informacja o placówkach organizujących postępowanie rekrutacyjne będzie także dostępna na stronie www Urzędu Miejskiego w Będzinie.

Do rekrutacji przystępują dzieci mające miejsce zamieszkania na terenie Będzina.

Rodzic/prawny opiekun dziecka, które aktualnie korzysta z usług publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole i złoży w odpowiednim terminie potwierdzenie woli kontynuacji, nie może brać udziału w rekrutacji.

Dzieci – mieszkańcy Będzina – z rocznika 2019 (2,5-latki) oraz mające miejsce zamieszkania poza Będzinem będą przyjmowane decyzją dyrektora przedszkola lub szkoły od 1 września 2021 roku na wolne miejsca tylko w przypadku zaspokojenia potrzeb mieszkańców Będzina.

 

Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022 zostały przygotowane w oparciu o zapisy rozdziału 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Nr XXIX/233/2017 Rady Miejskiej Będzina z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do prowadzonych przez Miasto Będzin przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach.

 

Zasady rekrutacji do prowadzonych przez Miasto Będzin

przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

na rok szkolny 2021/2022

1. W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział zamieszkałe w Będzinie:

- dzieci 6-letnie (urodzone w 2015 roku) za wyjątkiem dzieci korzystających z prawa do rozpoczęcia edukacji szkolnej od 6 roku życia,

- dzieci 3, 4 i 5-letnie (urodzone w latach 2018-2016), mające prawo do edukacji przedszkolnej.

2. Postępowanie rekrutacyjne do grup ogólnodostępnych przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola lub szkoły z oddziałem przedszkolnym.

3. Postępowanie rekrutacyjne i postępowanie uzupełniające prowadzone są w terminach określonych w zarządzeniu Nr 0050.3.2021 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 12 stycznia 2021 roku:

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

Termin postępowania uzupełniającego

 

1.

Składanie wniosków wraz z załącznikami

 

1 – 31 marca 2021 r.

4 – 10 maja 2021 r.

2.

Weryfikacja wniosków

 

1 – 13 kwietnia 2021 r.

11 – 13 maja 2021 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych

i kandydatów niezakwalifikowanych

 

14 kwietnia 2021 r.

godz. 15.00

14 maja 2021 r.

godz. 14.00

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. Podpisanie umów na świadczenie usług przez przedszkole/szkołę

 

15 – 22 kwietnia

2021 r.

17 – 20 maja 2021 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

23 kwietnia 2021 r.

godz. 14.00

21 maja 2021 r.

godz. 14.00

 

4. Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym prowadzi się na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka.

5. Rodzice dziecka zobowiązanego do rocznego przygotowania przedszkolnego (6-latek) lub mającego prawo do wychowania przedszkolnego (dziecko w wieku od 3 do 5 lat), niekorzystającego z możliwości kontynuacji wychowania przedszkolnego, w ramach rekrutacji składają tylko jeden wniosek do przedszkola lub szkoły z oddziałem przedszkolnym pierwszego wyboru. We wniosku złożonym do przedszkola pierwszego wyboru można wpisać placówkę drugiego lub trzeciego wyboru.

6. Do wniosku rodzice/prawni opiekunowie dołączają dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.

7. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 150 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe).

8. Wniosek rodzica/prawnego opiekuna rozpatruje komisja rekrutacyjna w każdym przedszkolu/ szkole wskazanej na liście preferencji.

9. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:

- żądać od rodziców/prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów),

- zwrócić się do Prezydenta Miasta Będzina o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach.

10. Prezydent Miasta Będzina w celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach:

- korzysta z informacji, do których ma dostęp z urzędu,

- może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji,

- może zlecić przeprowadzenie wywiadu, aby zweryfikować oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka.

11. W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone.

12. Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć.

13. W pierwszej kolejności do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole przyjmuje się dzieci zamieszkałe na obszarze miasta Będzina i jednocześnie zobowiązane do rocznego przygotowania przedszkolnego (dzieci 6-letnie) oraz korzystające z prawa do edukacji przedszkolnej.

14. Jeżeli liczba kandydatów do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole spełniających kryterium zamieszkania na obszarze miasta Będzina jest większa niż liczba miejsc, wówczas przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne, w którym pod uwagę brane są kryteria zaspokajające potrzeby osób, które z przyczyn losowych mają trudniejszą sytuację, w szczególności rodzinną lub zdrowotną.

15. Zgodnie z art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego uwzględnia się następujące kryteria:

1) wielodzietność rodziny kandydata,

2) niepełnosprawność kandydata,

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Powyższe kryteria mają jednakową wartość.

16. Jeżeli pierwszy etap postępowania rekrutacyjnego do przedszkola lub oddziału przedszkolnego nie przyniesie rozstrzygnięcia, przeprowadza się kolejny – drugi etap postępowania, w którym brane są pod uwagę następujące kryteria dodatkowe, przyjęte przez Radę Miejską Będzina:

1) rodzice kandydata do przedszkola pracujący lub uczący się/ studiujący w systemie dziennym, lub prowadzący działalność gospodarczą, wartość 6 punktów,

2) dziecko wskazane do objęcia wychowaniem przedszkolnym przez funkcjonujące na terenie Będzina instytucje opieki: Sąd Rodzinny i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, wartość 6 punktów,

3) rodzeństwo kandydata uczęszczające do danego przedszkola lub szkoły z oddziałem przedszkolnym, wartość 3 punkty,

4) kandydat mieszka w obwodzie szkoły podstawowej, w której znajduje się dane przedszkole lub oddział przedszkolny zorganizowany w szkole, wartość 2 punkty.

W kryteriach dodatkowych uwzględniono przesłanki ułatwiające funkcjonowanie rodziny, sprzyjające pogodzeniu obowiązków zawodowych z obowiązkami rodziców, stwarzające dzieciom poczucie bezpieczeństwa.

17. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego, w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia. Lista dzieci zakwalifikowanych zawierać będzie informację o zakwalifikowaniu dziecka do placówki pierwszego lub drugiego, lub trzeciego wyboru.

18. Rodzice lub prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane, poprzez podpisanie umowy na usługi oferowane przez przedszkole. Niepodpisanie umowy w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z uczęszczania dziecka do przedszkola.

19. Komisja rekrutacyjna:

- przyjmuje dziecko, do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole, jeżeli zostało zakwalifikowane do przyjęcia i rodzice/prawni opiekunowie w terminie od 15 do 22 kwietnia 2021 roku podpisali umowę z dyrektorem na świadczenie usług w roku szkolnym 2021/2022,

- podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole.

20. Lista dzieci zakwalifikowanych zawierać będzie informację o zakwalifikowaniu dziecka do placówki pierwszego lub drugiego wyboru, lub trzeciego wyboru.

21. O umieszczeniu na liście przyjętych decyduje wcześniejsze podpisanie umowy w szkole z oddziałem przedszkolnym lub przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane.

22. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte mogą:

- wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danego przedszkola w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,

- wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,

- na rozstrzygnięcie dyrektora danego przedszkola/szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

23. Dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w oddziale integracyjnym (specjalnym) nie uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym. O jego przyjęciu decyduje dyrektor przedszkola lub szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym (dotyczy PM nr 6 z 2 oddziałami integracyjnymi, PM nr 5 z oddziałem specjalnym i Szkoły Podstawowej nr 11 z oddziałem przedszkolnym integracyjnym).

24. Dzieciom nieprzyjętym w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola/ szkoły z oddziałem przedszkolnym pierwszego lub drugiego, lub trzeciego wyboru – na podstawie aktualnego prawa oświatowego – zaproponowane zostanie miejsce w placówce z wolnymi miejscami.

25. Przydział dzieci do konkretnych oddziałów w przedszkolach i szkołach podstawowych nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego i ewentualnie postępowania uzupełniającego. Organizacja grup przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedsz. pdf

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszk. word

Harmonogram rekrutacji 2021

Oświadczenie o pobieraniu nauki, zatrudnieniu pdf

Oświadczenie o pobieraniu nauki, zatrudnieniu

Oświadczenie o rodzeństwie kandydata pdf

Oświadczenie o rodzeństwie kandydata

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka pdf

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

Oświadczenie o wielodzietności rodziny pdf

Oświadczenie o wielodzietności rodziny

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola 2021 pdf

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola 2021