• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Rekrutacja

Email

Rekrutacja do przedszkoli

 

Nabór do prowadzonych przez miasto przedszkoli

i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2020/2021

 

 

Kontynuacja wychowania przedszkolnego:

Rodzice (prawni opiekunowie) dziecka, które aktualnie korzysta z usług publicznego przedszkola

lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole składają na kolejny rok szkolny

Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu

lub oddziale przedszkolnym w terminie od 3 lutego do 21 lutego 2020 roku.

Dzieci te mają ustawowo zagwarantowane miejsce i tym samym nie mogą brać udziału w rekrutacji.

Rekrutacja i kryteria naboru:

W dniu 24 lutego 2020 roku prowadzone przez miasto Będzin przedszkola

oraz szkoły z oddziałami przedszkolnymi udostępniają informację o swojej ofercie

w zakresie wychowania przedszkolnego, tj. o liczbie wolnych miejsc dostępnych w ramach rekrutacji.

Informacja o placówkach organizujących postępowanie rekrutacyjne będzie także dostępna

stronie www Urzędu Miejskiego w Będzinie.

 

Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym

prowadzisię na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka.

Rodzice dziecka zobowiązanego do rocznego przygotowania przedszkolnego (6-latek)

lub mającego prawo do wychowania przedszkolnego (dziecko w wieku od 3 do 5 lat),

niekorzystającego z możliwości kontynuacji wychowania przedszkolnego,

w ramach rekrutacji składają tylko jeden wniosek do przedszkola lub szkoły

z oddziałem przedszkolnym pierwszego wyboru. We wniosku złożonym do przedszkola

pierwszego wyboru mogą wpisać placówkę drugiego lub trzeciego wyboru.

 

 

Do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkole przyjmuje się kandydatów

zamieszkałych na obszarze miasta Będzina.

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w publicznym

przedszkolu lub oddziale przedszkolnym, na pierwszym etapie postępowania

rekrutacyjnego uwzględnia się kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia

14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późniejszymi zmianami).

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego

lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole nadal dysponuje wolnymi

miejscami uwzględnia się kryteria określone przez organ prowadzący.

Kryteria te są zawarte w uchwale Nr XXIX/233/2017 Rady Miejskiej Będzina

z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania

rekrutacyjnego do prowadzonych przez Miasto Będzin przedszkoli i oddziałów

przedszkolnych w szkołach.

 

 

Wypełnienie wniosku zgodnego z obowiązującym wzorem:

  • - wpisać nazwę przedszkola/szkoły z oddziałem przedszkolnym 
  • (placówka pierwszego wyboru),
  • - wpisać dane osobowe dziecka i rodziców/prawnych opiekunów,
  • - wpisać nazwy placówek wychowania przedszkolnego drugiego lub trzeciego wyboru
  • (jeżeli wnioskodawca zamierza skorzystać z prawa wskazania dodatkowych dwóch placówek),
  • - zaznaczyć kryteria, które dziecko spełnia,
  • - złożyć w placówce wychowania przedszkolnego pierwszego wyboru wniosek
  • wraz z ewentualnymi załącznikami (oświadczeniami) potwierdzającymi wskazane kryteria.

 

Ważne terminy:

 

Złożenie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego

od 3 do 21 lutego 2020 r.

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach

od 2 do 27 marca 2020 r.

Termin postępowania uzupełniającego

od 11 do 15 maja 2020 r.

 

Dokumenty do pobrania:

 

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

Oświadczenie o pobieraniu nauki w systemie dziennym, zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej

Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do przedszkola lub szkoły z oddziałem przedszkolnym

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata do przedszkola 2020

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego 2020