• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Opłaty

Email

Od 1 września 2013 roku  opłata za świadczenie godzin dodatkowych poza bezpłatną podstawą programową wynosi 1zł

Zmiany w opłatach za świadczenia w prowadzonych przez miasto Będzin
przedszkolach i oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach
podstawowych obowiązujące od 1 lipca 2010 r.

1. Pobyt dziecka w przedszkolu lub w oddziale przedszkolnym w czasie
realizacji 5-godzinnej podstawy programowej jest bezpłatny.
2. Godziny realizowania w każdym przedszkolu i oddziale przedszkolnym
podstawy programowej określone są w statucie przedszkola i szkoły,
najczęściej obejmują czas od 8.00 do 13.00.


3. Zamiast dotychczasowej tzw. opłaty zryczałtowanej pobieranej za
świadczenia dodatkowe wykraczające poza 5-godzinną podstawę programową w
jednej wysokości niezależnie od liczby godzin dodatkowych świadczeń i
niepodlegającej zmniejszeniu w przypadku nieobecności dziecka
spowodowanej np. chorobą obowiązywać będzie opłata miesięczna ustalana
indywidualnie dla każdego dziecka na podstawie decyzji rodziców lub
opiekunów prawnych.

4. Wysokość opłaty miesięcznej za pobyt dziecka w przedszkolu lub
oddziale przedszkolnym zależeć będzie od zapisanej w umowie z dyrektorem
przedszkola lub szkoły liczby godzin dodatkowych świadczeń
realizowanych poza czasem przeznaczonym na realizację podstawy
programowej. Opłata w przypadku całodniowej nieobecności dziecka
zostanie zmniejszona i rozliczona w następnym miesiącu.

5. Na podstawie uchwały Nr LI/931/2010 Rady Miejskiej Będzina z dnia 26
kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w prowadzonych
przez miasto Będzin przedszkolach i oddziałach przedszkolnych
zorganizowanych w szkołach podstawowych opłata za każdą rozpoczętą
godzinę świadczeń dodatkowych wynosi 1 zł.
6. Zasady świadczenia usługi w formie żywienia dziecka nie zmieniają
się. Opłata uzależniona jest od wybranej przez rodziców liczby posiłków
i dotyczy tylko tzw. wsadu do kotła. Wysokość tej opłaty określana jest przez każdego dyrektora przedszkola i szkoły w stosownym zarządzeniu.

Przykład wyliczenia opłaty miesięcznej:
Dziecko zostało zapisane do przedszkola w godzinach od 7.30-16.00
Podstawa w tym przedszkolu jest realizowana w godzinach 8.00-13.00
W związku z zasadą opłaty za każdą rozpoczętą godzinę dodatkowych świadczeń opiekuńczych i edukacyjnych w tym przypadku przy 4 godzinach
dodatkowych świadczeń dziennie opłata miesięczna za pobyt dziecka w przedszkolu w miesiącu z 22 dniami roboczymi będzie wynosić 88 zł.
Dodatkowo pobierana jest opłata za wyżywienie (tzw. wsad do kotła) w wysokości uzależnionej od liczby wybranych posiłków.

Uwagi:
Nowe zasady pobierania opłat za świadczenia w przedszkolach i oddziałach
przedszkolnych wynikają ze stanowiska nadzoru prawnego wojewody oraz
aktualnych orzeczeń sądów administracyjnych.
Ze względów organizacyjnych, m.in. konieczności wcześniejszego
zatrudnienia nauczycieli – zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela
– nie ma możliwości zapisania dziecka do przedszkola
w poszczególne dni w różnych godzinach.
Oplata za dodatkowe świadczenia pobierana będzie za określoną w umowie
liczbę godzin dodatkowych świadczeń. Odliczeniu podlegać będzie tylko
całodniowa nieobecność dziecka w przedszkolu.

Przykładowe opłaty w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych (przy
założeniu, że dziecko nie choruje i tym samym systematycznie korzysta z
deklarowanych przez rodziców świadczeń dodatkowych)Przykład opłat za wrzesień 2010:

1. Rodzice wybierają 6-godzinny pobyt dziecka w przedszkolu (oddziale
przedszkolnym) dziennie, np. od 8.00 do 14.00: 5-godzinny pobyt
związany z realizacją podstawy programowej bezpłatny, liczba dodatkowych
świadczeń dziennie – 1 godz., opłata miesięczna 22 zł

2. Rodzice wybierają 7-godzinny pobyt dziecka w przedszkolu (oddziale
przedszkolnym) dziennie, np. od 7.30 do 14.00 lub od 7.00 do 14.00:
5-godzinny pobyt związany z realizacją podstawy programowej bezpłatny,
liczba dodatkowych świadczeń dziennie – 2 godz., opłata miesięczna
44 zł

3. Rodzice wybierają 8-godzinny pobyt dziecka w przedszkolu (oddziale
przedszkolnym) dziennie, np. od 7.00 do 15.00: 5-godzinny pobyt
związany z realizacją podstawy programowej bezpłatny, liczba dodatkowych
świadczeń dziennie – 3 godz., opłata miesięczna 66 zł

4. Rodzice wybierają 9-godzinny pobyt dziecka w przedszkolu (oddziale
przedszkolnym) dziennie, np. od 7.00 do 16.00: 5-godzinny pobyt związany
z realizacją podstawy programowej bezpłatny, liczba dodatkowych
świadczeń dziennie – 4 godz., opłata miesięczna 88 zł

5. Rodzice wybierają 10-godzinny pobyt dziecka w przedszkolu (oddziale
przedszkolnym) dziennie, np. od 6.30 do 16.00 lub od 7.00 do 16.30:
5-godzinny pobyt związany z realizacją podstawy programowej bezpłatny,
liczba dodatkowych świadczeń dziennie – 5 godz., opłata miesięczna
110 zł

W przypadku całodniowej nieobecności dziecka w przedszkolu opłata za
świadczenia dodatkowe będzie zmniejszona i rozliczona w następnym
miesiącu. Np. we wrześniu dziecko zapisane na 8-godzinny pobyt (3 godz.
dodatkowych świadczeń dziennie) było z powodu choroby nieobecne przez 3
dni – w następnym miesiącu opłata miesięczna zostanie zmniejszona
o 9 zł.