• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Program wczesnego wspomagania rozwoju

Email

PROGRAM WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU PRZEZNACZONEGO DLA DZIECI
NIEPEŁNOSPRAWNYCH OD 3 do 6 ROKU ŻYCIA PROWADZONY
W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 5 W BĘDZINIE

 

W Przedszkolu Miejskim nr 5 w Będzinie istnieje oddział specjalny dla dzieci niepełnosprawnych, w którym realizowane są zadania mające na celu wczesną, wielospecjalistyczną, kompleksową i skoordynowaną pomoc rozumianą jako równoczesne, uzupełniające się wzajemnie oddziaływania medyczno- rehabilitacyjno-terapeutyczne (wczesna interwencja) oraz rewalidacyjno-wychowawcze (wczesne wspomaganie rozwoju) objęte jednym programem, wspólnie opracowanym, realizowanym i objętym ewaluacją przez odpowiednio przygotowanych specjalistów niezbędnych dla danego dziecka.
W celu realizacji programu wczesnego wspomagania rozwoju dzieci od 3 do 6 roku życia przyjmowane są na podstawie opinii z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Dzieci objęte są opieką psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną, rehabilitacyjną i medyczną. Zajęcia prowadzone są w godzinach popołudniowych ,w których uczestniczą także rodzice.

Kompleksowość zadań programu wczesnego wspomagania rozwoju polega na: łączeniu diagnozy lekarskiej i psychologiczno-pedagogicznej ze wskazaniami koniecznych działań rehabilitacyjnych i logopedycznych,
łączeniu diagnozy z opracowaniem i wdrożeniem ind
ywidualnego programu rehabilitacyjno-terapeutycznego, łączeniu realizowania programu rehabilitacyjno-terapeutycznego z jego modyfikowaniem w związku z osiąganymi efektami lub ich brakiem przez interdyscyplinarny zespół specjalistów i finansowania tego programu z różnych źródeł.

Celem prowadzonego programu WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU jest:

- poprawa stanu zdrowia, rozwoju i funkcjonowania społecznego małych dzieci objętych
programem, przygotowanie ich do dalszej edukacji i kontaktów społecznych w integracji,
- ograniczenie liczby dzieci, a w przyszłości - osób dorosłych niepełnosprawnych całkowicie biernych, zależnych od opiekunów, lub opieki instytucjonalnej,
- opracowanie programów edukacyjnych i informacyjnych dla rodziców małych dzieci, u
których wykryta została niepełnosprawność.

Wielospecjalistyczną, kompleksową, skoordynowaną pomocą obejmujemy dzieci w wieku od 3 do ukończenia 6 r.ż., które są:

a) zagrożone nieprawidłowym rozwojem dzieci z grupy wysokiego ryzyka ciążowo- porodowego,
b) opóźnione w rozwoju psychoruchowym lub upośledzone umysłowo lub/i z
niepełnosprawnością sprzężoną w przebiegu różnych jednostek chorobowych:
- wrodzonych wad rozwojowych układu nerwowego (np. przepukliny oponowo-rdzeniowe,
małogłowie, wrodzone wodogłowie),
- zespołów chorobowych uwarunkowanych genetycznie w tym z aberracjami
chromosomowymi (np. zespół Downa),
- chorób metabolicznych układu nerwowego,
- jednostek chorobowych, gdzie głównym objawem jest upośledzenie umysłowe oraz
upośledzenie umysłowe bez ustalonej etiologii,
- jednostek chorobowych, gdzie głównym objawem są trwałe dysfunkcje aparatu ruchu (np.dziecięce porażenie mózgowe, miopatie, zaniki nerwowo-mięśniowe, następstwa chorób
urazowych i zapalnych OUN),
- zespołów mikrozaburzeń czynności mózgu o ciężkim przebiegu,
- zaburzeń integracji sensorycznej o ciężkim przebiegu,
- zespołów padaczkowych,
- innych jednostek chorobowych wpływających na nieprawidłowy rozwój psychomotoryczny,
c) z nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym bez ustalonej etiologii,
d) z całościowymi zaburzeniami rozwoju (Autyzm, Zespół Aspergera, Zespół Retta),

Zapraszamy zainteresowanych rodziców do współpracy ze specjalistami w Przedszkolu Miejskim nr 5 w Będzinie.