• Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Dla rodziców

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA

Email

Naszym marzeniem jest, aby dzieci bez widocznego wysiłku, bez dużego stresu, bez płaczu osiągnęły granice, które będą nas zdumiewały. Aby były niezwykle pomysłowe, miały bogaty słownik, rysowały, malowały, śpiewały i tańczyły oraz posiadały niepohamowany głód wiedzy.


PROGRAM ROZWOJU PRZEDSZKOLA

KONCEPCJA PRACY

Przedszkola Miejskiego nr 5 im. Króla Maciusia Pierwszego w Będzinie

na lata 2015/19

Misja

Naszym marzeniem jest, aby dzieci bez widocznego wysiłku, bez dużego stresu, bez płaczu osiągnęły granice, które będą nas zdumiewały. Aby były niezwykle pomysłowe, miały bogaty słownik, rysowały, malowały, śpiewały i tańczyły oraz posiadały niepohamowany głód wiedzy.

 

Wizja

 • Absolwenci naszego przedszkola to dzieci otwarte, twórcze, komunikatywne, przygotowane do podjęcia obowiązków na kolejnym szczeblu edukacji. Znają siebie                   i swoje możliwości, akceptują odrębność innych, potrafią odnaleźć się w nowej sytuacji, rozwiązują problemy, dążą do osiągnięcia sukcesu i radzą sobie z porażkami.

 

 • Zajęcia wychowawczo - dydaktyczne dostosowane są do możliwości rozwojowych dzieci i prowadzone są na wysokim poziomie. Dzieci mają stworzone warunki do twórczego działania, przyswajają ważne umiejętności przydatne w życiu dorosłego człowieka.

 

 • Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Dzieci mają możliwość samorealizacji i aktywnego odkrywania swoich możliwości.  Dodatkowy pakiet zajęć porannych, rozwija ich zainteresowania i wyrównuje szanse.

 

 • Przedszkole zapewnia pomoc psychologiczno- pedagogiczną dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, jak również dla dzieci posiadających opinię o kształceniu specjalnym.

 

 • Przedszkole organizuje zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju, a także zajęcia rewalidacyjne.

 

 • Wychowankowie mają w nauczycielach wsparcie, a ci każdemu dziecku zapewniają podmiotowe traktowanie i dbają o jego wielostronny rozwój. Pedagodzy w naszym przedszkolu współpracują ze sobą i dzielą się zdobytą wiedzą. Pogodna atmosfera                      w przedszkolu i życzliwi nauczyciele umiejętnie otaczają opieką wszystkie dzieci.

 

 • Nauczycielki znają potrzeby i zainteresowania dzieci oraz posiadają umiejętność atrakcyjnego prowadzenia zajęć. Konstruują ciekawe i bogate oferty zabaw i zadań, są dobrze przygotowane merytorycznie i metodycznie. Poszukują innowacyjnych rozwiązań, mają wysokie kwalifikacje, pracują z pasją ciągle doskonaląc swoje umiejętności.

 

 • Przedszkole ściśle współpracuje z rodzicami, uwzględnia ich potrzeby i oczekiwania. Angażuje rodziców do pracy na rzecz przedszkola. Rodzice są naszymi sojusznikami,                  a działania nasze są skoordynowane. Wszyscy pracownicy naszej placówki współdziałają ze sobą. Tworzą przyjazną atmosferę, dzięki której dzieci czują się akceptowane                               i bezpieczne.

 

 • Nasze przedszkole jest kolorowe i bajeczne. Ciągle doskonalimy swoją bazę lokalową. Sale wyposażone są w nowoczesny sprzęt audio wizualny, nowe meble, pomoce dydaktyczne, piękne zabawki oraz tablice interaktywne. Nasz plac zabaw zaspokaja potrzeby ruchowe dzieci na świeżym powietrzu i zachęca do zabawy.

 

 • Dzięki skutecznej promocji nasze przedszkole cieszy się pozytywną opinią w środowisku lokalnym. Dobra baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia dopełniają działania dydaktyczno - wychowawcze i wpływają na wysoką ocenę. Placówka inwestuje                              w nauczycieli, pracowników, bazę lokalową, a zyskują na tym przede wszystkim dzieci. Przedszkole jest zarządzane w sposób sprawny i nowoczesny, a pracownicy mają satysfakcję ze swojej pracy.

 

Cele strategiczne:

 1. Przedszkole ujednoliciło własne oddziaływania wychowawcze z oddziaływaniami rodziny.
 2. Przedszkole Miejskie nr 5 im. Króla Maciusia Pierwszego w Będzinie dba o zdrowie                         i prawidłowy rozwój fizyczny, społeczny i  emocjonaly dzieci.
 3. Przedszkole dba o bezpieczeństwo dzieci i dorosłych i posiada nowoczesną bazę.
 4. Przedszkole jest dostosowane dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 5. Przedszkole coraz lepiej przygotowuje dzieci do dalszego etapu kształcenia, stwarza warunki do osiągania sukcesów zarówno dzieciom o naturalnym i przyspieszonym tempie rozwoju, jak i dzieciom z trudnościami.

 

 

Cele Strategiczne

Cele szczegółowe

1. Przedszkole

ujednoliciło własne

oddziaływania

wychowawcze                             z oddziaływaniami

rodziny

 

1.1 Przedszkole wspomogło rodzinę w wychowaniu dziecka.

1.2. Dyrektor i nauczycielki zachęciły rodziców do współdecydowania o pracy przedszkola.

1.3. Nauczycielki wykorzystały różnorodne formy współpracy              z rodzicami.

1.4.W przedszkolu opracowano i wdrożono nowy program wychowawczy zgodny z nową podstawą programową wychowania przedszkolnego.

1.5. Przedszkole organizuje spotkania ze specjalistami, jak również konsultacje indywidualne w miarę potrzeb.

2. Przedszkole dba                    o zdrowie i prawidłowy

rozwój fizyczny,

społeczny i zdrowie

emocjonalne dzieci

 

2.1. Przedszkole rozwinęło sprawność i aktywność ruchową dzieci.

2.2 Dzieci wykazują się odpornością emocjonalną, przedszkole wypromowało problem zdrowiea emocjonalnego.

2.3 Dzieci wykazują się umiejętnościami prospołecznymi, mają ukształtowaną przynależność społeczną.

2.4. Przedszkole wyrobiło nawyki higieniczne i żywieniowe                  u dzieci.

2.5. Dzieci wiedzą jak dbać o zęby, dzięki cyklicznym przeglądom organizowanym przez Centrum Stomatologii Dziecięcej i Ortodoncji.

2.6. Przedszkole bierze udział w programie „Akademia zdrowego przedszkolaka” oraz „Akademia Aquafresh”.

3. Przedszkole

dba o bezpieczeństwo

dzieci i dorosłych, posiada nowoczesną bazę

 

3.1 Przedszkole wyposażyło dzieci i dorosłych w wiedzę                          o zagrożeniach dla zdrowia, zapoznało ze sposobami ochrony przed nimi, dostarczyło wiedzę na temat bezpiecznych zachowań.

3.2. W przedszkolu przeprowadzono modernizację pomieszczeń i wyposażenia dostosowując je do potrzeb dzieci i nauczycieli, poprawiono estetykę pomieszczeń.

3.3. Teren wokół przedszkola jest zagospodarowany zgodnie                  z potrzebami dzieci i wymogami bezpieczeństwa.

3.4. Przedszkole zapewniło dzieciom bezpieczne i higieniczne warunki pobytu, zapobiegając niepożądanym zjawiskom                       i wypadkom.

3.5. Przedszkole jest przystosowane dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych  (podjazd, łazienki, plac zabaw).

4. Przedszkole

coraz lepiej

przygotowuje

dzieci do dalszego etapu kształcenia, stwarza warunki do osiągania

sukcesów zarówno

dzieciom o naturalnym                i przyśpieszonym

rozwoju, jak i dzieciom               z trudnościami.

 

4.1. Nauczycielki poznały umiejętności, możliwości                                        i zainteresowania dzieci.

4.2. W przedszkolu zrealizowano opracowane i zatwierdzone programy i innowacje.

4.3. Przedszkole wyrównało szanse dzieci w dostępie do nowoczesnych środków komunikacyjnych.

4.4. Dzieci opuszczające przedszkole wykazują się wysokim stopniem opanowania wiedzy, umiejętności i postaw, warunkujących osiągnięcie sukcesu szkolnego.

 

Wskaźniki efektywności Programu Rozwoju Przedszkola – koncepcji pracy

Cele Strategiczne

Wskaźniki

Przedszkole

ujednoliciło

własne oddziaływania

wychowawcze                              z oddziaływaniami

rodziny

 

Protokoły zebrań z rodzicami, zeszyt kontaktów indywidualnych.

Normy zachowań w grupie- kodeksy grupowe.

Strona internetowa przedszkola.

Zajęcia otwarte, pogadanki ze specjalistami, tablica informacyjna, konsultacje indywidualne, platforma InfoRodzic.

Kalendarz imprez przedszkolnych.

Plany współpracy z rodzicami – ogólne i grupowe.

Większa ilość rodziców biorących udział w życiu przedszkola.

Program wychowawczy w oparciu o nową podstawę programową.

Porozumienie z Radą Rodziców.

Przedszkole dba o

zdrowie i prawidłowy

rozwój fizyczny ,

społeczny i zdrowie

emocjonalne

dzieci.

 

Planowanie pracy i zapisy w dzienniku świadczące                          o systematycznej pracy

Projekty edukacyjne.

Realizacja programu „Przedszkole promujące zdrowie”.

Poranne zajęcia z elementami gimnastyki korekcyjno- kompensacyjnej prowadzone przez specjalistę.

Udział dzieci w zawodach sportowych i rekreacyjnych o zasięgu lokalnym i wojewódzkim.

Uroczystości o charakterze patriotycznym.

Święta rodzinne w przedszkolu.

Dobra opinia rodziców o programach.

Scenariusze zajęć z wykorzystaniem elementów kinezjologii edukacyjnej.

Bogate posiłki- dobre nawyki żywieniowe dzieci.

Współpraca z dietetykiem.

Współpraca z Biblioteka Miejską w Będzinie.

Współpraca z poradnią pedagogiczno- psychologiczną.

Współpraca z MOPS.

Przedszkole dba

o bezpieczeństwo

dzieci i dorosłych

i posiada

nowoczesną bazę

 

Udział dzieci i pracowników w projektach dotyczących bezpieczeństwa.

Procedury bezpieczeństwa.

Pozytywne opinie sanepidu, Straży Pożarnej, PIP.

Terminowa realizacja zaleceń i nakazów.

Protokoły przeglądów.

Certyfikaty i atesty.

Wymalowane sale zajęć i korytarze.

Wyremontowana kuchnia i pomieszczenia kuchenne.

Nasadzenia na ogrodzie przedszkolnym- drzewa i krzewy.

Drewniany sprzęt ogrodowy z atestem.

Inwentaryzacja budynku przedszkola.

Zlikwidowane bariery architektoniczne.

Przedszkole

coraz lepiej

przygotowuje

dzieci do dalszego

kształcenia,                       stwarza warunki do osiągania

sukcesów zarówno

dzieciom o naturalnym              i przyśpieszonym

tempie rozwoju, jak              i dzieciom z trudnościami

 

Raporty z diagnozy dzieci.

Wysoka ocena naszych absolwentów –przez nauczycieli klas I (badanie losów absolwentów).

Udział dzieci w przeglądach tanecznych, teatralnych, sportowych, plastycznych itp.

Program „Przedszkole promujące zdrowie”.

Pozytywne opinie  rodziców na temat działań i przedsięwzięć przedszkola.

Wyróżnienia i nagrody za udział w konkursach, przeglądach, pokazach.

Protokoły zebrań z rodzicami- informacja o umiejętnościach dzieci.

Zajęcia rytmiczne prowadzone przez osobę z kwalifikacjami.

Język angielski prowadzony przez nauczyciela z kwalifikacjami.

Tablica interaktywna w sali II i V.

Komputery we wszystkich salach.

Program adaptacyjny dla trzylatków.

Pakiet bezpłatnych zajęć porannych.

Programy autorskie.

Projekty edukacyjne.

Praca indywidualna z dziećmi wymagającymi zajęć rewalidacyjnych.