• Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Dla rodziców

Regulamin przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola

Email

Regulamin przyprowadzania i odbierania dzieci  z przedszkola

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r.; poz. 191 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 6 września 2001r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach (Dz. U. z 2001r. Nr 126, poz. 1384 z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001r. Nr 61, poz. 624, z późn. zm. , z 2002 roku, Nr 10, poz. 96, z 2003 roku,Nr 146, poz.1416, z 2004 roku, Nr 66, poz. 606, z 2005 roku, Nr 10, poz. 75 oraz z 2007 roku, Nr 35, poz. 222 ),
Rozporządzenie MEN z dnia 22 lipca 2011r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2011r. Nr 161, poz. 968).
Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity; Dz. U. z 2004 roku, Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.)

 

Bezpieczny pobyt dziecka w przedszkolu:

 

 1. Dyrektor Przedszkola lub upoważniona przez niego osoba przygotowuje plan dyżurów pracowników Przedszkola.
 2. Na początku roku szkolnego rodzice (prawni opiekunowie) składają pisemne oświadczenie, w którym wskazują osoby upoważnione do przyprowadzania i odbierania ich dzieci z Przedszkola. Rodzice (prawni opiekunowie)  są zobowiązani podać aktualne numery telefonów kontaktowych.
 3. Osoby pełniące dyżur udostępnia się zeszyt z listą osób upoważnionych do odbierania dzieci z Przedszkola.
 4. W sytuacjach szczególnych rodzice (prawni opiekunowie) powinni osobiście poinformować nauczyciela o tym, że dziecko zostanie  odebrane przez inną osobę upoważnioną. Informację należy przekazać na piśmie, jednodniowym wyprzedzeniem lub najpóźniej w dniu przyprowadzenia dziecka do Przedszkola.
 5. Gdy próby skontaktowania się z rodzicami nie odnoszą skutku i nie udaje się ustalić miejsca pobytu rodziców (prawnych opiekunów), nauczyciel pozostaje dzieckiem, w przedszkolu przez jedną godzinę, a po upływie tego czasu powiadamia najbliższy komisariat policji.
 6. W przypadku gdy jedno z rodziców nie życzy sobie, aby dziecko było odbierane przez drugiego z rodziców, wtedy musi przedstawić dyrektorowi Przedszkola orzeczenie sądowe.

Przyprowadzania dziecka:

 1. Dzieci są przyprowadzane do Przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów) lub upoważnione osoby.
 2. Każde z rodziców (każde z upoważnionych osób ) ma obowiązek wejść razem z dzieckiem do szatni, a potem odprowadzić dziecko do właściwej Sali (lub na miejsce, gdzie odbywają się zajęcia edukacyjne).
 3. Osoby przyprowadzające dziecko do Przedszkola są zobowiązane: pomóc dziecku w szatni zdjąć wierzchnie okrycie i zmienić obuwie, osobiście przekazać dziecko nauczycielce danej grupy (lub nauczycielce dyżurującej). Od momentu przekazania dziecka nauczyciele do chwili odebrania dziecka po zajęciach odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo ponosi przedszkole.
 4. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców przed wejściem do budynku.
 5. Każdy pracownik Przedszkola ma obowiązek zainteresować się dzieckiem pozostawionym przez rodziców bez opieki na terenie Przedszkola, w szatni lub innym miejscu w budynku Przedszkola.

 

 

Obieranie dziecka z Przedszkola:

 1. Dziecko może być odbierane z Przedszkola przez rodziców ( prawnych opiekunów) lub upoważnioną osobę, która zapewni dziecku pełne bezpieczeństwo ( n p  przez rodzeństwo wieku od szesnastu lat).
 2. Osoba upoważniona do odbierania dziecka powinna mieć ze sobą dowód osobisty i okazać go na żądanie nauczycielki.
 3. Rodzic ( opiekun prawny) lub upoważniona osoba zgłasza się po dziecko w Sali lub na terenie placu zabaw ( od tej chwili ponosi całkowitą odpowiedzialność za dziecko) i udaje się z dzieckiem do szatni.
 4. Odbieranie dziecka musi się odbywać za wiedzą nauczycielki opiekującej się daną grupą.
 5. Przedszkole może odmówić wydania dziecka osobie, której stan wskazuje na to, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa.
 6. Jeżeli nauczyciel odmówi wydania dziecka osobie zgłaszającej się po nie, musi niezwłocznie poinformować o tym dyrektora Przedszkola lub upoważnioną przez niego osobę i podjąć wszelkie możliwe czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka.
 7. Jeżeli po dziecko ma się zgłosić osoba, która nie została wymieniona w oświadczeniu rodziców, wtedy rodzice są zobowiązani zawiadomić o tym telefonicznie dyrektora Przedszkola. Osoba odpowiadająca dziecko z Przedszkola musi w takim przypadku mieć ze sobą zarówno dowód osobisty, jak i pisemną zgodę rodziców dziecka.

 

 

 

 

Wchodzi w życie z dniem