• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Deklaracja dostępności

Email
Wstęp deklaracji

Przedszkole Miejskie nr 5 im. Króla Maciusia Pierwszego w Będzinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola Miejskiego nr 5 im. Króla Maciusia Pierwszego w Będzinie.

Data publikacji i aktualizacji:

Rok publikacji strony internetowej: 2007
Data ostatniej istotnej aktualizacji:14.05.2020r.

Skróty klawiszowe:

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Status pod względem zgodności z ustawą:
  • Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
    filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
  • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.
Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 07.10.2020r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest dyrektor przedszkola mgr Katarzyna Przybyła, email do kontaktu:
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 761 23 33. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenie przez obszar kontroli.
Do przedszkola prowadzi 5 wejść w tym wejście główne dla rodziców, dzieci
i zainteresowanych. Główne wejście do budynku Przedszkola Miejskiego nr 5 im. Króla Maciusia Pierwszego w Będzinie dla rodziców i zainteresowanych, jest usytuowane od strony ogrodu przedszkolnego, chronione alarmem i kodem w czasie gdy przedszkole jest zamknięte. Jest zadaszone i bez stopni schodowych. Wejście główne jest zamykane o określonej godzinie w trakcie pracy przedszkola, konieczne jest użycie dzwonka znajdującego się przy wejściu głównym. Wejście od strony bramy wjazdowej przeznaczone wyłącznie dla pracowników jest zadaszone i wykonane z kilku stopni schodowych.
Wejścia tarasowe od strony ogrodu są umieszczone w czterech salach przedszkolnych, służą do ewentualnego bezpośredniego wyjścia dzieci do ogrodu i ewakuacji, nie posiadają stopni schodowych.
Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
W budynku przedszkola korytarze i schody są zgodne z prawem budowlanym. Budynek posiada dwie kondygnacje. Niższa kondygnacja przeznaczona jest wyłącznie dla pracowników przedszkola. W budynku dwukondygnacyjnym nie ma wind, które umożliwiałyby osobom niepełnosprawnym przedostanie się na wyższe kondygnacje.
Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
W budynku przedszkola nie ma zamontowanych platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Na terenie placówki nie ma parkingu z wyznaczonym miejscem postojowym dla pojazdów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Na terenie placówki obowiązuje zakaz wprowadzania psów, z wyłączeniem psów asystujących.
Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Na terenie Przedszkola Miejskiego nr 5 im. Króla Maciusia Pierwszego w Będzinie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu bądź online.