• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Artykuły

REKRUTACJA DO PROJEKTU "Będzińskie przedszkola równych szans"

Email

REKRUTACJA DO PROJEKTU "Będzińskie przedszkola równych szans"

Miasto Będzin ogłasza rekrutację do projektu „Będzińskie przedszkola równych szans” realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 11.1.3 – Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – RPO WSL 2014-2020.

Rekrutacja obejmuje zarówno dzieci jak i nauczycieli/nauczycielki i potrwa od 18 do 29 stycznia 2020 roku.

Formularze zgłoszeniowe dostępne są w sekretariatach placówek biorących udział w projekcie oraz na ich stronach internetowych.

 Załączniki do pobrania:

 

Regulamin_rekrutacji_i_uczestnictwa_w_projekcie.pdf

Zalaczniki_do_regulaminu.pdf

 

Deklaracja dostępności

Email
Wstęp deklaracji

Przedszkole Miejskie nr 5 im. Króla Maciusia Pierwszego w Będzinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola Miejskiego nr 5 im. Króla Maciusia Pierwszego w Będzinie.

Data publikacji i aktualizacji:

Rok publikacji strony internetowej: 2007
Data ostatniej istotnej aktualizacji:14.05.2020r.

Skróty klawiszowe:

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Status pod względem zgodności z ustawą:
  • Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
    filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
  • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.
Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 07.10.2020r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest dyrektor przedszkola mgr Katarzyna Przybyła, email do kontaktu:
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 761 23 33. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenie przez obszar kontroli.
Do przedszkola prowadzi 5 wejść w tym wejście główne dla rodziców, dzieci
i zainteresowanych. Główne wejście do budynku Przedszkola Miejskiego nr 5 im. Króla Maciusia Pierwszego w Będzinie dla rodziców i zainteresowanych, jest usytuowane od strony ogrodu przedszkolnego, chronione alarmem i kodem w czasie gdy przedszkole jest zamknięte. Jest zadaszone i bez stopni schodowych. Wejście główne jest zamykane o określonej godzinie w trakcie pracy przedszkola, konieczne jest użycie dzwonka znajdującego się przy wejściu głównym. Wejście od strony bramy wjazdowej przeznaczone wyłącznie dla pracowników jest zadaszone i wykonane z kilku stopni schodowych.
Wejścia tarasowe od strony ogrodu są umieszczone w czterech salach przedszkolnych, służą do ewentualnego bezpośredniego wyjścia dzieci do ogrodu i ewakuacji, nie posiadają stopni schodowych.
Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
W budynku przedszkola korytarze i schody są zgodne z prawem budowlanym. Budynek posiada dwie kondygnacje. Niższa kondygnacja przeznaczona jest wyłącznie dla pracowników przedszkola. W budynku dwukondygnacyjnym nie ma wind, które umożliwiałyby osobom niepełnosprawnym przedostanie się na wyższe kondygnacje.
Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
W budynku przedszkola nie ma zamontowanych platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Na terenie placówki nie ma parkingu z wyznaczonym miejscem postojowym dla pojazdów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Na terenie placówki obowiązuje zakaz wprowadzania psów, z wyłączeniem psów asystujących.
Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Na terenie Przedszkola Miejskiego nr 5 im. Króla Maciusia Pierwszego w Będzinie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu bądź online.

RODO

Email

INFORMACJA DLA RODZICÓW

RODO

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art.24 ust 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2016r. poz 922). A po 25 maja Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Informuję, że:

1. Administratorem Danych Osobowych jest Przedszkole Miejskie nr 5 im. Króla Maciusia Pierwszego w Będzinie mieszczące się przy ul. Zwycięstwa 21, zwane dalej Przedszkolem Miejskim nr 5 im. Króla Maciusia Pierwszego.

2. Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do danych osobowych oraz poprawianie danych osobowych. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

3. Podanie Przedszkolu Miejskiemu nr 5 im. Króla Maciusia Pierwszego danych osobowych jest dobrowolne.

4. Zgoda wyrażona jest do czasu jej pisemnego odwołania.

5. Przysługuje Pani/Panu skarga do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, po 25 maja 2018r.

6. Inspektorem ds. Ochrony Danych Osobowych (osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzania danych) jest Marek Woźniak (kontakt do inspektora: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel. 694 467 023), po 25 maja 2018r.Doceniać, zamiast nagradzać

Email
„Doceniać, zamiast nagradzać”
 
Zachęcam Państwa do zapoznania się z obszernymi fragmentami  artykułu Małgorzaty Stańczyk zamieszczonego w miesięczniku „Bliżej przedszkola”nr 11.158 listopad 2014 str. 16  :
 
 
Wyniki badań nauk społecznych wskazują wyraźnie, że obiecanie nagrody za wykonanie jakiegoś zadania sprawia, że zainteresowanie samym zadaniem znacznie słabnie. Wzrasta natomiast zainteresowanie uzyskaniem obiecanej korzyści. Wiedza naukowa skłania ekspertów do zrewidowania tradycyjnych metod pedagogicznych.
Więcej…

Warto czytać

Email

Współczesny świat jest dla dzieci często trudny i nieprzyjazny. Pośpiech i stres, ignorowanie ich potrzeb psychicznych i umysłowych, brak czasu i wszechobecność telewizji powodują, że coraz więcej dzieci ma problemy emocjonalne.
wspólne czytanie jest formą mądrego kontaktu z dzieckiem i doskonałą metodą wychowawczą.


Więcej…

Nieśmiałe dziecko

Email

Jeśli maluch woli samotnie układać klocki i ucieka na widok innych osób, nie oznacza to jeszcze, że jest nieśmiały. Gorzej, gdy strach przed tym, co powiedzą koledzy, powstrzymuje go od wspólnej zabawy. Czy wiesz, jak ośmielić wstydliwego kilkulatka? Nie ma nic dziwnego w tym, że dwu-, trzy-, a nawet czterolatek bywa nieśmiały.


Więcej…

Cała Polska Czyta Dzieciom

Email

"Książka dla szpitala"€.

"Przyjemnie jest prezent dostać
zwłaszcza od przyjaciela,
ale darowanie daje większy
powód do wesela"€.

 

 

"Codzienne czytanie dziecku dla przyjemności jest najskuteczniejszą metodą
wychowania czytelnika - człowieka samodzielnie myślącego , z wyobraźnią,

który umie radzić sobie w życiu przy pomocy rozumu, a nie pięści."


Więcej…