• Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Przedszkole Miejskie nr 5 im. Króla Maciusia Pierwszego w Będzinie

Email

 

tatus.jpg

 

Wszystkim Tatusiom w dniu ich święta

składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, uśmiechu i radości ze swoich pociech.

Niech będą one dla Was zawsze wsparciem i powodem do dumy.

Niech każdy dzień będzie tak radosny jak dzisiejszy.

 

                                                                                                                               Dyrektor i pracownicy Przedszkola Miejskiego nr 5

                                                                                                                                im. Króla Maciusia Pierwszego w Będzinie

 

 

 

vector-illustration-happy-graduates-mortarboard-260nw-133344989.jpg

 

Chociaż słońce jasno świeci, trochę smutne są dziś dzieci.

Bo koniec roku, przedszkola mija czas,

teraz wakacje czekają nas.

 

Kolejni absolwenci naszego przedszkola opuszczają nas,

by rozpocząć po wakacjach naukę w klasie pierwszej.

W tym roku odchodzą dzieci z grupy „MOTYLKI”.

 

Wszystkim Motylkom życzymy sukcesów w nauce,

radosnych chwil w szkole oraz przyjaźni na całe życie.

Serdeczne podziękowanie również dla rodziców starszaków

za zaangażowanie w życie przedszkola, życzliwość i współpracę.

 

Wszystkim przedszkolakom życzymy zdrowych, słonecznych i bezpiecznych wakacji.

Niech będą one czasem wypoczynku i radości,

a zgromadzona podczas lata energia pozwoli wrócić w pełni sił

do podjęcia nowych zadać w przyszłym roku szkolnym.

                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                              Dyrektor, grono pedagogiczne i pracownicy

                                                                                                                                              Przedszkola Miejskiego nr 5

                                                                                                                                               im. Króla Maciusia Pierwszego w Będzinie

7aba12ef0e0428c01d77ec1aca36dfe7.jpg

 

Informujemy, iż przedszkole w tym roku szkolnym odbywa dyżur w miesiącu LIPCU.  

W zakładce "procedury obowiązujące w czasie epidemii"

znajdują się karty zgłoszenia  do pobrania

 

Wytyczne dla Przedszkola Miejskiego nr 5 im. Króla Maciusia Pierwszego 

w Będzinie w tracie epidemii COVID-19

Podstawa prawna:

 • Wytyczne z GIS, MEN, MZ
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz.U. 2019r. poz. 1040 z późń. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003r. Nr 6, poz. 69 z późń. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bhp (Dz. U. 2003 nr 169 poz.1650 z późn. zm.).

Podstawowym celem wdrażanych procedur jest:

 • zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom oraz osobom pozostającym pod opieką placówki;
 • uniknięcie zakażenia przez osoby z zewnątrz;
 • zmniejszenie liczby kontaktów na terenie placówki oświatowej, celem umożliwienia identyfikacji pracowników, którzy będą podlegać kwarantannie w przypadku potwierdzonego zakażenia.

W związku z powyższym przez okres obowiązywania na terenie Polski stanu epidemii zaleca się stosowanie poniższych procedur:

 1. Procedura ograniczająca rozpowszechnianie się wirusa
 2. Procedura zapobiegawcza – podejrzenie wystąpienia zakażenia u pracownika
 3. Procedura zapobiegawcza – podejrzenie wystąpienia zakażenia u osoby pozostającej pod opieką placówki

Ad 1. Procedura ograniczająca rozpowszechnianie wirusa.

 1. Zapewnienie pracownikom środków ochrony indywidualnej – maseczki (ewentualnie przyłbice), jednorazowe rękawiczki, nieprzemakalne fartuchy z długim rękawem.
 2. Umieszczenie płynu do dezynfekcji rąk przed wejściem na teren placówki oraz w salach. Rodzice/opiekunowie prawni mają obowiązek dezynfekcji rąk, zakładania rękawiczek ochronnych oraz zakrycia ust i nosa. Dzieci do 6 r.ż. nie muszą dezynfekować rąk, zgodnie z informacją GIS.
 3. Wydzielenie strefy, do której mogą wejść osoby z zewnątrz oraz rodzice. Należy ograniczyć do minimum ilość osób, które wchodzą na teren placówki.
 4. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej placówki,

z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem – 2 m, przy czym należy przestrzegać środków ostrożności (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

 1. Rodzice muszą zachować dystans społeczny pomiędzy pracownikami i innymi dziećmi

min. 2 m.

 1. Dziecko przyprowadzane do placówki nie może mieć żadnych objawów chorobowych.
 2. Mierzenie temperatury dzieciom termometrem bezdotykowym przed wejściem na teren placówki oraz w przypadku wystąpienia podejrzenia choroby. W tym celu rodzic zobowiązany jest do wyrażenia zgody na pomiar temperatury u dziecka.
 3. Do pracy może przyjść pracownik bez żadnych objawów chorobowych. W przypadku pojawienia się niepokojących objawów pracownik informuje telefonicznie Dyrektora placówki o zaistniałej sytuacji, kontaktuje się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną oraz oddziałem zakaźnym i postępuje według zaleceń jakie wydano.
 4. Mierzenie temperatury pracownikom przed wejściem na teren placówki.
 5. Uniemożliwienie stykania się ze sobą dzieci poszczególnych grup.
 6. Umieszczenie instrukcji mycia rąk w toaletach, umieszczenie instrukcji zakładania

i ściągania rękawiczek jednorazowych oraz maseczek w widocznym miejscu

– załącznik nr 3.

 1. Odległość pomiędzy pracownikami powinna wynosić minimum 1,5 m.
 2. Każda grupa ma przydzielonych na stałe opiekunów.
 3. Personel kuchenny oraz pomocniczy nie może kontaktować się z dziećmi oraz pracownikami opiekującymi się dziećmi.
 4. Bezwzględny nakaz stosowania osłony ust oraz nosa podczas kontaktu z interesantami, rodzicami.
 5. Wydzielenie odrębnego pomieszczenia dla osoby podejrzanej o zakażenie koronawirusem, wyposażonym w środki ochrony indywidualnej oraz płyny do dezynfekcji.
 6. Codzienna dezynfekcja pomieszczeń w których przebywają pracownicy oraz dzieci – sale zabaw, toalety, rozdzielnie, kuchnie wraz z całym wyposażeniem, ciągi komunikacyjne, dywany oraz nie rzadziej niż co godzinę dezynfekcja powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, wyłączników świateł, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, blatów w salach, klawiatury, telefony itp. Należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji.
 7. Usunięcie z sal przedmiotów oraz sprzętów, których nie da się skutecznie zdezynfekować. Procedura mycia i dezynfekcji zabawek stanowi załącznik nr 1.
 8. Zastąpienie ręczników bawełnianych, ręcznikami jednorazowymi w toaletach dziecięcych.
 9. Zakaz wnoszenia na teren placówki rzeczy przyniesionych przez dzieci z domu (zabawek, kocyków itp.).
 10. Na jeden stolik przypada maksymalnie troje dzieci.
 11. Wietrzenie sal, w których organizowane są zajęcia, co najmniej raz na godzinę.
 12. Przypominanie dzieciom o konieczności częstego mycia rąk, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety oraz po powrocie z placu zabaw.
 13. W przypadku korzystania z placu zabaw - dezynfekcja urządzeń zabawowych po każdej grupie.
 14. Mycie w temperaturze min 60 stopni, wyparzanie naczyń i sztućców wielorazowych, zgodnie z procedurą HACAP w obszarze dezynfekcji i mycia naczyń.
 15. Wywieszenie w widocznym miejscu numerów telefonów do: organu prowadzącego placówkę, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych – załącznik nr 3. Nr alarmowy 765513569.
 16. Wdrożenie szybkiej ścieżki komunikowania się z dyrektorem, rodzicami, organem prowadzącym, służbami medycznymi poprzez umieszczenie w bezpiecznym miejscu wykazu telefonów. Zobowiązuje się rodziców do systematycznego aktualizowania danych kontaktowych i gotowości do odbierania informacji.
 17. Monitorowanie prac porządkowych – załącznik nr 4.

Ad 2. Procedura zapobiegawcza – podejrzenie wystąpienia zakażenia u pracownika.

Postępowanie w przypadku, gdy do pracy przyjdzie pracownik z objawami zakażenia lub objawy wystąpią w trakcie wykonywania pracy– temperatura ciała powyżej 37 stopni C, kaszel, duszność, problemy z oddychaniem, bóle mięśni.

 1. Osobę podejrzaną o zakażenie koronawirusem jak najszybciej odizolować od reszty osób ograniczając kontakt.
 2. Poinformować o zagrożeniu pracowników – jest to realne zagrożenie dla zdrowia i życia pracownika.
 3. Poinformować o podejrzeniu Stację Sanitarno – Epidemiologiczną, zostaną otrzymane zalecenia związane z dalszymi krokami i możliwościami organizacji bezpiecznej pracy

w placówce.

 1. Przykłady organizacji pracy po stwierdzonym przypadku koronawirusa u pracownika:
 • wstrzymanie prac, do czasu otrzymania zaleceń z Sanepidu;
 • dokonanie dezynfekcji stanowiska pracy chorego pracownika, w tym narzędzi oraz sprzętów, których używał (najlepiej całej placówki);
 • polecenie wykonywania pracy zdalnie – home office – wszystkim pracownikom, którzy mogą pracować w tej formie oraz którzy byli w tym dniu w pracy;
 • uruchomić pracę po uzyskaniu odpowiedniej informacji wydanej przez Sanepid.
 1. Poinformowanie pracowników o działaniach podjętych w związku z zaistniałą sytuacją.
 2. Sanepid może zdecydować o poddaniu osoby zdrowej, która miała styczność z chorym kwarantannie na okres 14 dni. Decyzja o zastosowaniu kwarantanny wskazuje jej okres

i miejsce odbywania, m charakter decyzji administracyjnej. Pracownik ma obowiązek niezwłocznie poinformować pracodawcę o treści decyzji, ponieważ jest ona przyczyną uniemożliwiającą obecność w pracy.

Ad 3. Procedura zapobiegawcza – podejrzenie wystąpienia zakażenia u osoby pozostającej pod opieką placówki oświatowej.

Postępowanie w przypadku, gdy u osoby pozostającej pod opieką placówki wystąpią objawy zakażenia koronawirusem– temperatura ciała powyżej 37 stopni C, kaszel, duszność, problemy z oddychaniem, bóle mięśni, zmiany skórne, zmiany w okolicach oczy, problemy trawienne

 1. Dziecko podejrzane o zakażenie koronawirusem należy jak najszybciej odizolować od reszty osób pozostających pod opieką placówki.
 2. Należy niezwłocznie poinformować telefonicznie rodziców bądź opiekunów prawnych dziecka.
 3. Należy poinformować       o podejrzeniu Stację Sanitarno – Epidemiologiczną, która wyda zalecenia związane z dalszymi krokami i możliwościami organizacji bezpiecznego funkcjonowania placówki oświatowej.
 4. Zawiadomienie Wydziału Edukacji oraz Kuratorium Oświaty.
 5. Poinformowanie pozostałych rodziców o podejrzeniu zakażeniem koronawirusem.
 6. Osoba sprawująca opiekę zakłada środki ochrony osobistej. Po odebraniu chorego dziecka przez rodzica, obszar w którym przebywało dziecko musi być umyty i zdezynfekowany.

Pamiętaj!! Dziecko musi mieć zapewnioną opiekę do czasu przyjazdu rodziców bądź opiekunów prawnych.

Szczegółową procedurę postępowania z dzieckiem, który ma dolegliwości zdrowotne podczas pobytu w placówce oświatowej w trakcie epidemii COVID-19stanowi załącznik nr 2.

 

PROCEDURA MYCIA I DEZYNFEKCJI ZABAWEK

Wszystkie zabawki dopuszczone do użytku dzieci należy czyścić w dwóch etapach:

Etap 1: mycie, czyszczenie, pranie.

ü  Każdą zabawkę należy dokładnie wyczyścić - powierzchnię zabawki należy przemyć ciepłą wodą z dodatkiem szarego mydła. Pozwala to usunąć brud i tłuszcz oraz bakterie.

Po umyciu każdej zabawki należy dokładnie wypłukać gąbkę.

ü  Należy zwracać uwagę na trudno dostępne miejsca — za pomocą małej szczoteczki należy także wyczyścić rowki, zagłębienia oraz chropowate powierzchnie.

ü  Mycie i czyszczenie zabawek nie gwarantuje zniszczenia wirusów, grzybów czy prątków. Dlatego drugim, niezbędnym etapem, jest dezynfekcja zabawek za pomocą specjalnych preparatów.

Etap 2: dezynfekcja

Przed dezynfekcją każda zabawka powinna zostać umyta — dezynfekcja jest drugim etapem postępowania związanego z zapewnieniem bezpieczeństwa higienicznego zabawek, dlatego przeprowadzenie jej bez wcześniejszego umycia lub wyprania przedmiotów będzie bezcelowe.

Zabawki powinny być dezynfekowane:

ü  zarejestrowanym środkiem nietoksycznym dla dzieci,

ü  środkiem utleniającym w rozcieńczeniu 1:100,

ü  dezynfekującą chusteczką nasączoną 70% alkoholem bądź nawilżoną płynem do dezynfekcji ściereczką.

Środków dezynfekujących należy używać zgodnie z zaleceniami producenta — skrócenie czasu dezynfekcji nie zapewni skuteczności całego procesu, natomiast jego wydłużenie może mieć szkodliwy wpływ na przedmiot.

Jeżeli jest to możliwe — po dezynfekcji zabawki dobrze jest suszyć na wolnym powietrzu.

KAŻDA ZABAWKA WYMAGA INNEGO SPOSOBU CZYSZCZENIA

I DEZYNFEKOWANIA

Zabawki plastikowe, metalowe, drewniane

Najłatwiejszą w utrzymaniu czystości grupą zabawek są te wykonane z plastiku, metalu lub drewna, w szczególności jeżeli są to przedmioty dużych rozmiarów. Należy czyścić je za pomocą ciepłej wody z mydłem. Po myciu upewnić się, że zabawka została dokładnie wytarta i wysuszona. Następnie każdy przedmiot przecieramy ścierką nasączoną odpowiednim środkiem dezynfekującym. Po upływie czasu wskazanego przez producenta zabawkę opłukać wodą w celu pozbycia się nieprzyjemnego zapachu użytego środka dezynfekującego.

Zabawki elektroniczne

Zabawki elektroniczne nie mogą być czyszczone z użyciem dużej ilości wody. Ich mycie i czyszczenie polega na dokładnym przetarciu gąbką nasączoną wodą z dodatkiem szarego mydła. Następnie zabawkę należy dokładnie wytrzeć ściereczką nasączoną środkiem dezynfekującym — może być to ten sam środek, którego używa się do dezynfekowania zabawek drewnianych i plastikowych. Podobnie, jak w przypadku wcześniej opisanych zabawek — przedmioty należy dokładnie wysuszyć przed udostępnieniem dzieciom.

Plastelina, ciastolina, narzędzia do wycinania

Wszelkie narzędzia służące do przycinania ciastoliny i plasteliny należy myć i dezynfekować zgodnie z zasadami przewidzianymi dla zabawek plastikowych. Po umyciu każdy przedmiot przecieramy ścierką nasączoną odpowiednim środkiem dezynfekującym. Po upływie czasu wskazanego przez producenta zabawkę należy opłukać wodą w celu pozbycia się nieprzyjemnego zapachu użytego środka dezynfekującego.

Plastelinę oraz ciastolinę wymieniać zgodnie z zaleceniami producenta.

Kredki

Ze względu na charakterystyczny surowiec, z którego wykonane są kredki — nie zaleca się
mycia ich z użyciem wody. Kredki, z których korzysta więcej niż jedno dziecko, w celu dezynfekcji przecierać chusteczką nasączoną preparatem dezynfekującym.

Książki

Rutynowe czyszczenie książek powinno polegać na wycieraniu z kurzu suchą ściereczką. Widoczne zabrudzenia okładek przecierać lekko zwilżoną chusteczką. W celu dezynfekcji przetrzeć okładkę książki chusteczką nasączoną odpowiednim preparatem, a następnie wytrzeć do sucha.

Nowe zabawki

Każda nowa zabawka przed udostępnieniem dzieciom musi zostać zdezynfekowana. Mycie na ogół można ograniczyć do przetarcia ściereczką nasączoną wodą z mydłem, do dezynfekcji zaś wystarczy przetarcie chusteczką z preparatem dezynfekującym. Maskotki i inne przedmioty wykonane z materiału należy spryskać preparatem w sprayu.

JAKIE PREPARATY DO CZYSZCZENIA I DEZYNFEKCJI WYBRAĆ

Do mycia i czyszczenia zabawek w pierwszym etapie wystarczy ciepła woda oraz szare mydło — również w przypadku maskotek i innych przedmiotów wykonanych z tkanin. Natomiast drugi etap — dezynfekcja, wymaga większej uwagi.
Zaleca kierowanie się następującymi wskazówkami:
1) preparat powinien być bezwonny,
2) preparat nie może podrażniać skóry,
3) preparat nie powinien wymagać spłukiwania,
4) preparat nie może niszczyć dezynfekowanej powierzchni,
5) preparat powinien posiadać oznaczenie producenta „przeznaczony do zabawek” albo „nieszkodliwy dla dzieci”.

PROCEDURY HIGIENICZNE ZWIĄZANE ZE STOSOWANIEM ŚRODKÓW DO CZYSZCZENIA I DEZYNFEKCJI

Samo czyszczenie oraz regularna dezynfekcja zabawek nie zagwarantuje bezpieczeństwa w przedszkolu, jeżeli personel odpowiedzialny za utrzymanie czystości nie będzie stosować się do zasad określonych w procedurach higienicznych.

W każdym pomieszczeniu do sprzątania i czyszczenia należy używać specjalnie wydzielonych ściereczek, gąbek, mopów itp.

Środków należy używać zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami producenta ze szczególną dbałością o czystość roztworu (nadmierne rozcieńczenie preparatu niweluje jego skuteczność).

                                                                                    

Załącznik nr 2

PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z DZIECKIEM, KTÓRE MA DOLEGLIWOŚCI ZDROWOTNE PODCZAS POBYTU W PLACÓWCE OŚWIATOWEJ W TRAKCIE EPIDEMII COVID-19

W przypadku stwierdzenia, że dziecko źle się czuje, nauczyciel podejmuje następujące działania:

 1. sprawdza objawy złego samopoczucia, mierzy dziecku temperaturę termometrem bezdotykowym;
 2. zasięga opinii dyrektora, który kontaktuje się z rodzicami i ustali z nimi dalsze postępowanie w sprawie dziecka.
  W przypadku odmowy odebrania dziecka z placówki przez rodzica bądź opiekuna prawnego, gdy objawy się nasilą należy niezwłocznie zawiadomić pogotowie ratunkowe.
 3. zapewnia choremu dziecku do momentu przybycia rodzica bądź opiekuna prawnego spokoju oraz odseparowanie od innych dzieci;
 4. informuje o podejrzeniu Stację Sanitarno – Epidemiologiczną, która wyda zalecenia związane    z dalszymi krokami i możliwościami organizacji bezpiecznego funkcjonowania placówki oświatowej;
 5. zawiadamia Wydział Oświaty oraz Kuratorium Oświaty.

Za objawy zaobserwowane u dziecka, upoważniające do zmierzenia temperatury uważa się:

a) skóra: jeżeli na skórze pojawia się wysypka i temperatura ciała dziecka jest podwyższona lub jeśli wysypce towarzyszą zmiany w zachowaniu dziecka (swędzące, pęcherzykowate wypryski na skórze);

b) oczy: ropne zapalenie spojówek (białko oka jest zaróżowione lub zaczerwienione, a w oku zbiera się substancja ropna, która wycieka lub zasycha w oku);

c) zachowanie: dziecko wykazuje symptomy zmęczenia lub jest poirytowane, płacze częściej niż zwykle;

d) system oddechowy: dziecko ma katar, problemy z oddychaniem,

e) system trawienia: dziecko ma biegunkę, w ciągu ostatnich 2 godzin zwracało przynajmniej dwa razy (chyba że istnieje pewność, że wymioty nie są skutkiem choroby);

f) jama ustna: w jamie ustnej pojawiły się krostki lub owrzodzenie i ślina wycieka dziecku z ust.

Szanowni Państwo, sytuacja jest wyjątkowa.

Lekarze i pielęgniarki, pracownicy służby zdrowia, stojący na pierwszej linii frontu w walce z koronawirusem, walczą o nasze zdrowie. Potrzebują środków ochrony osobistej i sprzętu. W związku z tym zainicjowana została zbiórka dla zagłębiowskiej służby zdrowia. Nawet najmniejsza kwota ma znaczenie. Poniżej link do zrzutki.

http://www.zrzutka.pl/z/zdrowiezaglebie

Zmiana zasad przyjmowania dzieci do przedszkola miejskiego
lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

Informujemy, że zgodnie z obowiązującą procedurą rekrutacji do prowadzonych przez Miasto Będzin przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 10 kwietnia 2020 roku o godz. 14.00 zostaną ogłoszone listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych, podaje się do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.

Ze względu na sytuację zagrożenia epidemią wirusa Covid-19 w okresie od 14 do 22 kwietnia 2020 roku rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej potwierdzają wolę zapisu dziecka poprzez podpisanie załączonego do niniejszej informacji dokumentu.

Brak wyrażonej woli rodziców w wyznaczonym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z uczęszczania dziecka do przedszkola.

Rodzice mogą skorzystać z dwóch sposobów dostarczenia potwierdzenia woli zapisu dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole:

 1. Wysłanie skanu dokumentu drogą mailową na adres placówki.

Adresy mailowe i numery telefonów placówek można znaleźć na stronach przedszkoli lub na stronie Urzędu Miejskiego w Będzinie w zakładce Edukacja/Przedszkola, link: (http://www.bedzin.pl/strona-884-przedszkola.html).

 1. Dostarczenie dokumentu w wersji papierowej do placówki w zamkniętej kopercie.

Podpisanie umowy na świadczone przez przedszkole lub szkołę usługi w ramach edukacji przedszkolnej nastąpi przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego, tj. w sierpniu 2020 roku.

Komunikat

Wobec wzrastającej liczby zachorowań wywołanych rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19  oraz ogłoszenia przez rząd RP stanu epidemii  Minister Edukacji Narodowej zdecydował o przedłużeniu terminu ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty (szkół i przedszkoli)  do dnia 10 kwietnia 2020 r. i przygotowaniu rozwiązań umożliwiających szkołom i placówkom pracę w zmienionych warunkach. Tym samym w okresie od 25 marca do 10 kwietnia 2020 r. przedszkola i szkoły prowadzone przez miasto Będzin będą realizowały zadania statutowe z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 492)

Żłobki pozostają zamknięte od 26 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. zgodnie z Poleceniem nr 40/2020 Wojewody Śląskiego z 24 marca 2020 r. dotyczącym zamknięcia żłobków i klubów malucha i innych obiektów, w których świadczona jest opieka nad dziećmi w wieku do lat

Informacja dla rodziców dzieci w przedszkolach prowadzonych przez miasto Będzin

Przedszkole dokona rozliczenia wpłat za posiłki i dodatkowe godziny pobytu dziecka w przedszkolu w marcu br., uwzględniając zawieszenie zajęć w okresie od 12 do 31 marca 2020 r. oraz inne nieobecności dzieci. Kwoty nadpłacone zostaną zwrócone rodzicom na podane przez rodzica konto bankowe, a w przypadku braku konta uwzględnione w najbliższym możliwym okresie rozliczeniowym.

 

Opłaty za kwiecień dotyczące żywienia i zadeklarowanych dodatkowych godzin pobytu dziecka w przedszkolu będzie można uregulować w pierwszych trzech dniach od rozpoczęcia świadczenia przez przedszkole usług opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych, tj. od dnia wznowienia działalności. Rozwiązanie powyższe będzie możliwe w sytuacji powrotu dzieci do przedszkola w kwietniu.

 

 

Apel do rodziców i uczniów

 

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, apelujemy do mieszkańców o przestrzeganie zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej  i stosowanie się  do wytycznych służb sanitarnych w zakresie kwarantanny i zasad higieny.

Prosimy o ograniczenie kontaktów towarzyskich i opuszczanie domów jedynie wówczas,  gdy jest to bezwzględnie konieczne.

Rekomendujemy by dzieci swój czas bez szkoły lub przedszkola  przeznaczyły na rozwój, naukę, gry i zabawy np. w sieci #online.

Pozostańcie w domach. W trosce o bezpieczeństwo swoje, jak i bliskich. Wspólnie jesteśmy za siebie odpowiedzialni.

Oprócz tego apelujemy, żeby zachować w tym wyjątkowym okresie specjalne środki ostrożności polegające na :

 • unikaniu placów zabaw;
 • unikaniu zatłoczonych miejsc;
 • nieorganizowaniu spotkań towarzyskich, gier i zabaw zespołowych (również na placach zabaw, osiedlowych piaskownicach czy boiskach);
 • niewychodzeniu na spotkania w miejsca, które sprzyjają gromadzeniu się dzieci  i młodzieży;
 • spędzaniu najbliższego okresu przejściowego w domu;

Lekarze uważają, że można wyjść z dzieckiem na spacer, jest to wręcz wskazane. Ważne jednak by unikać skupisk ludzi. Starać się niczego nie dotykać, zwłaszcza urządzeń na placach zabaw.

Prosimy o zachowanie spokoju, razem podejmijmy odpowiednie kroki, które zabezpieczą nas i osoby w naszym otoczeniu przed zakażeniem.

 

Rekomendowane strony internetowe z zadaniami interaktywnymi dla dzieci w wieku przedszkolnym:

http://pisupisu.pl/przedszkole/odkrywankam-4
https://www.matzoo.pl/zerowka
https://eduzabawy.com/karty_pracy/
http://bystredziecko.pl/nauka-czytania-sylaby-otwarte/

Jak rozmawiać z dzieckiem o koronawirusie?

 

Obecna sytuacja związana z zagrożeniem koronawirusem budzi w nas różne emocje, szczególne lęk i obawy z nim związane. Doświadczamy tego my dorośli, ale również nasze dzieci. Są one spostrzegawcze i zauważają więcej niż nam się wydaje. Łatwo wyczuwają i "zarażają'' się naszymi emocjami. Stąd ważna jest rozmowa z naszymi pociechami na ten temat. Istotne jest, aby dzieciom dać jasny i prosty przekaz o chorobie. Dzieciom należy wyjaśnić, na czym polega zagrożenie. Należy przy tym dać dzieciom szanse na zadawanie pytań oraz na szczerą rozmowę. Odpowiadajmy na pytania nawet na te, które w naszym poczuciu mogą być śmieszne czy banalne, bo przecież jeśli dziecko nas pyta, to znaczy, że szanuje nasze zdanie. Pamiętajmy jednak, aby dostosować język do wieku dziecka, aby nie zagalopować się i dodatkowo nie straszyć. Nie warto też kłamać czy wymyślać własne historie po to, by dziecko zupełnie nie wiedziało, co się dzieje. Najmłodsze dzieci mają ograniczone możliwości do rozumienia rzeczy abstrakcyjnych lub metafor - rozumieją wszystko dosłownie. Jeśli słyszą, że są ukrytymi nosicielami jakiegoś wirusa, z powodu którego chorują dziadkowie, to jest dla nich komunikat o ich konkretnych dziadkach lub babciach. Należy wytłumaczyć im wówczas, że to absolutnie nie jest tak, że są chore czy robią coś złego, trzeba zdjąć z nich poczucie winy. Oprócz rozmowy, ważne jest, aby pokazywać dzieciom, jak należy się zachowywać (np.  wspólne mycie rąk) i pamiętajmy, ze to my jesteśmy dla nich wzorcem. Ponadto starajmy się utrzymać rytm dnia, co pozwoli zachować poczucie bezpieczeństwa,

Dzięki rozmowie i tłumaczeniu dziecięcy strach przed nieznanym może się zmniejszyć i zostać oswojony. Cenną pomocą dla rodziców może być opowiadanie o wirusie, opracowane przez kolumbijską psycholog Manuelę Molinę Cruz, które zostało przetłumaczone m.in. na język polski.

 

Treść jest dostępna bezpłatnie na https://660919d3-b85b-43c3-a3ad-3de6a9d37099.filesusr.com/ugd/64c685_043dfd8a71d64cb78df2c51d21574e6b.pdf

 

 

Pozdrawiam i życzę spokoju nie tylko podczas rozmów z dziećmi.

 

Psycholog Małgorzata Margasińska

Zmiana zasad przyjmowania wniosków o przyjęcie do przedszkola miejskiego
lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

Wnioski o przyjęcie dziecka do prowadzonego przez miasto Będzin przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej przyjmowane będą do 27 marca br., tj ustalonego wcześniej terminu. Ze względu na sytuację zagrożenia epidemią wirusa Covid-19 rodzice mogą skorzystać z dwóch sposobów dostarczenia wniosków:

 1. Wysłanie skanu wniosku i pozostałych dokumentów drogą mailową na adres  placówki.

Adresy mailowe i numery telefonów placówek  można znaleźć na stronach przedszkoli lub na stronie Urzędu Miejskiego w Będzinie w zakładce Edukacja/Przedszkola, link: (http://www.bedzin.pl/strona-884-przedszkola.html).

 

 1. Dostarczenie dokumentów w wersji papierowej do placówki w zamkniętych kopertach.

W placówce zachowane są zaostrzone reguły sanitarne: płyn do dezynfekcji rąk,  ograniczony kontakt z pracownikami, zachowanie odpowiedniego dystansu między obecnymi w budynku. Ewentualne konsultacje udzielane są wyłącznie telefonicznie i mailowo.

 

 

Ważne!

 

Zawieszenie zajęć w szkołach, przedszkolach, żłobkach

Na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tzw. specustawa) rząd podjął decyzję o zawieszeniu zajęć w szkołach, przedszkolach i żłobkach na obszarze całego kraju od 12 marca do 25 marca 2020 r., Uczniowie nie przychodzą do przedszkola, szkoły, placówki oświatowej. (źródło informacji www.men.gov.pl;  https://www.gov.pl/web/koronawirus/zawieszenie-zajec-w-szkolach-przedszkolach-zlobkach).

„Specustawa” – specjalna ustawa dotycząca szczególnych rozwiązań w walce z epidemią koronawirusa gwarantuje rodzicom dzieci w wieku do lat 8, dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego.

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem:

 • poradni psychologiczno-pedagogicznych;
 • specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;
 • młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;
 • przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;
 • szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
 • szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

 

Rząd uzasadnia podjęte działania profilaktyczne koniecznością ograniczenia dużych skupisk ludzi w pomieszczeniach zamkniętych.  Im mniej ludzi w jednym miejscu, tym mniejsze szanse na szybkie rozprzestrzenianie się koronawirusa lub innych wirusów.

 

alt

alt

 

alt

 

 

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 5 im. Króla Maciusia Pierwszego informuje, że placówka dysponuje 25 wolnymi miejscami na rok szkolny 2020/2021. W tym 23 miejsca w oddziale ogólnodostępnym i 2 w oddziale specjalnym.

 

Szanowni rodzice w zakładce "rekrutacja" znajdują się informacje

 

oraz dokumenty dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2020/2021.

 

 

 

 

 

 

 

KĄCIK LOGOPEDYCZNY

Zachęcam rodziców dzieci, nie tylko tych uczęszczających na zajęcia logopedyczne,

do śledzenia Kącika logopedycznego. Znajdą go Państwo na stronie internetowej przedszkola w zakładkach.

Zamieszczam tam informacje dotyczące terapii mowy i artykulacji oraz propozycje zabaw i ćwiczeń logopedycznych,

które można wykonywać z dziećmi w domu.

 

 

 

W naszym przedszkolu ogłoszony został konkurs na wiersz o tematyce SMOGU.

Grupą docelową był personel przedszkola.

Bezwzględną większością głosów wygrał wiersz autorstwa starszej pielęgniarki Alicji Szeląg.

 

"SMOG"

Smog nas niszczy, smog nas zżera,

smog nam zdrowie już zabiera.

My nie damy się smogowi,

więc musimy coś z tym zrobić.

Najważniejsze oczywiście,

by powietrze było czyste.

Byśmy się nie zatruwali

i o środowisko dbali.

Bo to nasza wspólna rzecz,

by powietrze czyste mieć.

 

 

 

 

 

Bardzo serdecznie dziękujemy WSZYSTKIM,

którzy oddali swój głos na nasz projekt w budżecie obywatelskim

 

 

Dziękujemy za wsparcie Waszym głosem

 

 

 

 

 

 

alt

 

Kochane PRZEDSZKOLAKI,

z okazji Waszego święta,

życzymy Wam, aby codziennie spotykało Was coś miłego i dobrego,

uśmiechu od ucha do ucha,

nieustającego odkrywania piękna i wspaniałości świata,

rozwijania swoich licznych talentów

oraz niezapomnianych chwil spędzonych w przedszkolu.

 

 

 

 

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim rodzicom, którzy wsparli akcję "Ubrania do oddania".

Z dumą informujemy, ze udało nam się zebrać 109,2 kg ubrań.

Uzyskane w ten sposób pieniądze otrzyma od fundacji Weronika Urbańska.

Zostaną one przeznaczone na jej rehabilitację.

Dziękujemy za tak wielkie serce i wsparcie akcji.

 

 

 

Drodzy Rodzice

Serdecznie zapraszamy na zebranie organizacyjne,

rozpoczynające nowy rok szkolny 2019/2020,

które odbędzie się we wszystkich grupach przedszkolnych

dnia 03.09.2019r (wtorek) o godzinie 16.00

 

 

 

 

 

 

Email

 

 

 

 

Z przyjemnością informujemy, że nasze przedszkolaki z grupy IV zajęły I miejsce w Przeglądzie Małych Form Scenicznych. Serdecznie gratulujemy !

 

 

Nauczycielki z grupy "Żabek" składają gorące podziękowania p. Olafowi Oleszczukowi i p. Konradowi Siudyle za pomoc i zaangażowanie w malowaniu sali dydaktycznej.

Katarzyna Przybyła, Katarzyna Pawlak

 

Witamy na naszej stronie internetowej

W codziennym funkcjonowaniu przedszkola, poprzez edukację w formie zabawy maksymalizujemy szanse rozwoju osobowości każdego dziecka, wspomagamy kreowanie się jego indywidualności i samodzielności, kształtujemy dobre relacje z rówieśnikami i dorosłymi. W przedszkolu dziecko uczy się wiadomości i rozwija swoje zainteresowania podczas zabawy tematycznej, konstrukcyjnej, nabywa sprawności przede wszystkim w zabawie funkcjonalnej. Sens zabawy jako całościowej formy zachowania dziecka w wieku przedszkolnym nie wyczerpuje się w jej wpływie na działalność poznawczą i praktyczną. Jest zabawa jednocześnie wprowadzeniem dziecka w świat społeczny, w rządzące nim prawa, w jego systemy wartości. staje się to możliwe, gdyż na miejsce realnego świata stwarza się świat fantazji i nie tylko taki, który można sobie tylko wyimaginować, lecz taki w którym można działać, realizując najśmielsze pomysły, ucieleśniając w nim różne formy społecznej aktywności.

MISJA

Misja Przedszkola Miejskiego nr 5 w Będzinie:

Naszym marzeniem jest, aby dzieci bez widocznego wysiłku, bez dużego stresu, bez płaczu osiągnęły granice, które będą nas zdumiewały. Aby były niezwykle pomysłowe, miały bogaty słownik, rysowały, malowały, śpiewały i tańczyły oraz posiadały niepohamowany głód wiedzy.

Naszym celem jest:

- tworzenie warunków dających możliwość rozwoju każdego dziecka
- stworzenie jednolitego i spójnego systemu wychowawczo – opiekuńczego
- zapewnienie zestawu programów gwarantujących rozwój edukacyjny dzieci i organizowanie procesu kształcenia zapewniającego rozwój każdego dziecka
- dążenie do osiągania jak najlepszych efektów edukacyjnych
- tworzenie warunków do rozwoju kreatywności dziecka na różnych płaszczyznach jego aktywności.