Przedszkole Miejskie nr 5
im. Króla Maciusia Pierwszego w Będzinie

Lista dzieci zakwalifikowanych do przedszkola na rok szkolny 2021/2022:

1. Abramowska Liwia
2. Barnach Jan
3. Cadrzyńska Oliwia
4. Dracheim Dominika
5. Góra Alicja
6. Kowalczyk Maja
7. Maca Robert
8. Makola Kazimierz
9. Molenda Lena
10. Nowacka Lena
11. Ostręga Kuba
12. Pastuszka Krzysztof
13. Pawlik Kacper
14. Radowska Paulina
15. Smaczyński Filip
16. Sodo Marcelina
17. Szewczyk Natalia
18. Szczepanik Daniel
19. Wantuła Filip
20. Woźniak Hanna
21. Woźny Patryk
22. Zalewska Zoja

Lista dzieci niezakwalifikowanych w rekrutacji na rok szkolny 2021/2022

1. Kowalska Alicja – PM2
2. Trzcionka Robert – PM2

Minimalna liczba punktów uprawniająca do przyjęcia – 6 pkt.

W okresie od 15 do 22 kwietnia 2021 roku rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia do przedszkola
potwierdzają wolę zapisu dziecka poprzez podpisanie załączonego do niniejszej informacji dokumentu.

Brak wyrażonej woli rodziców w wyznaczonym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z uczęszczania dziecka do przedszkola.

Potwierdzenie_woli_zapisu_dziecka_do_przedszkola

Z przyjemnością ogłaszamy wyniki przedszkolnego konkursu plastycznego
”Wielkanocna pisanka”.

Dzieci młodsze 3 – 4latki
I miejsce: Anastazja Gaweł
II miejsce: Ida Cygan, Bruno Cygan, Zosia Janus
III miejsce: Jaś Lewandowski, Jaś Gwóźdź

Dzieci starsze 5 – 6latki
I miejsce: Hana Wołkowicz, Laura Saltarska
II miejsce: Hania Jarosińska, Ala Jarosińska, Amelia Nowakowska
III miejsce: Mikołaj Gwóźdź, Leon Halski, Lena Mondalska

Zwycięzcom gratulujemy!
Dziękujemy również wszystkim uczestnikom, którzy podjęli wyzwanie i wzięli udział w konkursie.

Szanowni Rodzice

 Wszystkie obowiązujące obecnie obostrzenia i restrykcje

rząd przedłuża do 18 kwietnia.

Więcej informacji na stronie poniżej:

 https://www.gov.pl/web/koronawirus/przedluzamy-obowiazujace-obostrzenia-do-18-kwietnia-szpitale-z-malymi-rezerwami-lozek-i-respiratorow?fbclid=IwAR1fWW82MXSMco2-thPamRdXc5xns6N2JgzCL0t-GxN3gjKIwCEBxkn_rxs

Szkolenie online dla Rodziców

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna zaprasza na szkolenie dla wszystkich zainteresowanych Rodziców
w formie online na platformie Teams dnia 29.04.2021r. o godzinie 16.15.
Tematyka szkolenia: Czy Twoje
dziecko jest gotowe do szkoły?
Celem zapisania się na spotkanie należy zgłosić chęć uczestnictwa telefonicznie w sekretariacie PPP (nr. tel. 32/2674401 lub 507096131)
podając swój adres mailowy do dnia 20.04.2021.

Funkcjonowanie prowadzonych przez Miasto Będzin
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
w okresie od 29 marca do 11 kwietnia 2021 roku 

Z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju i konieczność zahamowania pandemii rząd wprowadził kolejne czasowe ograniczenia funkcjonowania przedszkoli, szkół i żłobków

Przedszkola i oddziały przedszkolne

Od 29 marca do 11 kwietnia 2021 roku ograniczone będzie stacjonarne funkcjonowanie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Ograniczenie to będzie polegało na prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego ustalonego przez dyrektora sposobu realizowania zajęć.

Wyjątki w pracy placówek wychowania przedszkolnego

Dyrektorzy placówek wychowania przedszkolnego mają obowiązek zorganizować zajęcia stacjonarne na wniosek:

 • rodziców dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • rodziców dzieci, którzy:
 1. są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
 2. realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
 3. realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
 4. pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
 5. wykonują działania ratownicze,
 6. są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz.1876 i 2369),
 7. są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej,
 8. są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej,
 9. są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
 10. są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
 11. są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek.

Dzieci te będą mogły skorzystać z zajęć stacjonarnych, o ile ich rodzice lub opiekunowie prawni złożą wniosek do dyrektora przedszkola lub szkoły podstawowej z oddziałem przedszkolnym w dniu poprzedzającym udział dziecka w zajęciach.

Bez zmian pracuje oddział specjalny w Przedszkolu Miejskim nr 5 w Będzinie.

Zgodnie z zaleceniem Głównego Inspektora Sanitarnego zachęcamy do skorzystania
z
aplikacji STOP COVID ProteGO Safe,  która skutecznie pomaga
w ograniczaniu rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Aplikacja jest bezpieczna, bezpłatna i dobrowolna. Działa w oparciu o Bluetooth, jednak nie korzysta z żadnych danych użytkowników.
Monitoruje otoczenie i „zapamiętuje” spotkania z innymi użytkownikami aplikacji.
Dlatego też każdy posiadacz aplikacji, otrzymuje powiadomienie,
jeśli miał kontakt w ciągu ostatnich 14 dni z innym użytkownikiem aplikacji, który zachorował.

Więcej informacji pod linkiem: https://www.gov.pl/web/protegosafe

Zachęcamy również do zapoznania się z materiałami dotyczącymi kampanii #SzczepimySię znajdującymi się pod poniższym linkiem:

https://www.gov.pl/szczepimysie

„Będzińskie przedszkola równych szans”

Projekt „Będzińskie przedszkola równych szans” uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego RPO WSL 2014-2020.

Głównym celem projektu jest wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz poprawa jakości wychowania przedszkolnego na terenie Będzina poprzez organizację dodatkowych zajęć specjalistycznych i wspomagających rozwój psychoruchowy, wynikających z potrzeb wychowanków będzińskich przedszkoli oraz wsparcie nauczycieli w zakresie doskonalenia ich umiejętności i kwalifikacji, zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych do realizacji dodatkowych zajęć oraz adaptację pomieszczeń na cele przedszkolne, a także modyfikację przestrzeni wspierającej rozwój dzieci w tym rozbudowę placów zabaw.

Dyżury będzińskich przedszkoli w lipcu i sierpniu 2021 roku

Na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli prowadzonych
przez miasto Będzin ustalono terminy dyżurów letnich w następujących przedszkolach:

1) Przedszkole Miejskie nr 1 Będzin, ul. Sportowa 1 1.08. – 31.08.2021 r.
2) Przedszkole Miejskie nr 2 Będzin, ul. Turniejowa 5 1.07. – 31.07.2021 r.
3) Przedszkole Miejskie nr 4 Będzin, ul. I. Daszyńskiego 3a 1.08. – 31.08.2021 r.
4) Przedszkole Miejskie nr 5 Będzin, ul. Zwycięstwa 21 1.08. – 31.08.2021 r.
5) Przedszkole Miejskie nr 6 Będzin, ul. W. Szymborskiej 10a 1.07. – 31.07.2021 r.
6) Przedszkole Miejskie nr 8 Będzin, ul. I. Krasickiego 16 1.07. – 31.07.2021 r.
7) Przedszkole Miejskie nr 9 Będzin, ul. I. Krasickiego 6 1.07. – 31.07.2021 r.
8) Przedszkole Miejskie nr 10 Będzin, ul. Kielecka 11 1.08. – 31.08.2021 r.
9) Przedszkole Miejskie nr 11 Będzin, ul. Podłosie 10 1.08. – 31.08.2021 r.
10) Przedszkole Miejskie nr 12 Będzin, ul. Radosna 8a 1.07. – 31.07.2021 r.
11) Przedszkole Miejskie nr 13 Będzin, ul. S. Skalskiego 4 1.07. – 31.07.2019 r.
12) Przedszkole Miejskie nr 14 Będzin, ul. R. Traugutta 1 1.07. – 31.07.2019 r.
13) Przedszkole Miejskie nr 15 Będzin, ul. N. Barlickiego 75 1.08. – 31.08.2019 r.
14) Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 4 Będzin, ul. W. Szymborskiej 1 1.08. – 31.08.2021 r.
15) Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 9 Będzin, ul. Jedności 38 1.08. – 31.08.2021 r.
16) Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 11 Będzin, ul. W. Broniewskiego 12 1.07. – 31.07.2021 r.

Podstawa prawna:
§ 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie szczegółowej organizacji
publicznych szkół i publicznych przedszkoli
(Dz. U. z 2019 r. poz. 502)

Zasady organizacji dyżurów w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych
1. Publiczne przedszkola przedszkolne funkcjonują przez cały rok kalendarzowy, z miesięczną przerwą wakacyjną w lipcu lub sierpniu.
Dyrektor danego przedszkola w miesiącu wakacyjnym, w którym przedszkole jest czynne, organizuje opiekę dla tych dzieci, którym rodzice nie są w stanie zapewnić opieki lub wakacyjnego wypoczynku.
2. Przedszkole dyżurujące, w lipcu lub w sierpniu, organizuje opiekę dla dzieci z danego przedszkola oraz dla dzieci uczęszczających
do innych, pobliskich przedszkoli, które mają przerwę wakacyjną.
3. Dzieci uczęszczające do prowadzonych przez Miasto Będzin przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych mogą skorzystać z dyżuru letniego prowadzonego przez wyznaczone placówki od 1 lipca do 31 sierpnia 2018 roku.
4. W terminie do 11 czerwca 2021 roku rodzice lub opiekunowie prawni w macierzystym przedszkolu lub w szkole podstawowej
z oddziałem przedszkolnym wypełniają karty zgłoszenia na dyżur letni. Zainteresowani pobytem swojego dziecka w przedszkolu przez dwa miesiące wakacyjne wypełniają dwie karty zgłoszenia.
5. Dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej przygotowuje listę zgłoszonych dzieci do danej placówki w wybranym miesiącu (lipiec, sierpień) i wraz z kartami zgłoszeń przekazuje ją dyrektorowi dyżurującego przedszkola miejskiego lub oddziału przedszkolnego do 16 czerwca 2021 roku.
6. Warunkiem przyjęcia zgłoszonego na dyżur letni dziecka jest uregulowanie przez rodziców lub prawnych opiekunów zobowiązań finansowych wynikających z podpisanej z dyrektorem dyżurującego przedszkola lub oddziału przedszkolnego umowy dotyczącej świadczonych usług.
7. Dyrektor przedszkola dyżurującego w uzasadnionych sytuacjach i w miarę organizacyjnych możliwości może przyjąć dziecko zgłoszone
w innym terminie niż ustalony w pkt 4.

Instytucje wspierające dzieci i rodziców

1. Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Sosnowcu2. Fundacja „Dzieci niczyje”3. Ośrodek wspierania dziecka i rodziny w Będzinie – ośrodek znajduje się przy ulicy Krasickiego 174. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie, ul. Krasickiego 175. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie

Czytaj więcej »

Regulamin przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola

Regulamin przyprowadzania i odbierania dzieci  z przedszkola Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r.; poz. 191 z późn. zm.). Ustawa z dnia 6 września 2001r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach (Dz. U. z 2001r. Nr 126, poz. 1384 z późn. zm.). Rozporządzenie

Czytaj więcej »

Nieśmiałe dziecko

Jeśli maluch woli samotnie układać klocki i ucieka na widok innych osób, nie oznacza to jeszcze, że jest nieśmiały. Gorzej, gdy strach przed tym, co powiedzą koledzy, powstrzymuje go od wspólnej zabawy. Czy wiesz, jak ośmielić wstydliwego kilkulatka? Nie ma nic dziwnego w tym, że dwu-, trzy-, a nawet czterolatek

Czytaj więcej »

Doceniać, zamiast nagradzać

 „Doceniać, zamiast nagradzać” Zachęcam Państwa do zapoznania się z obszernymi fragmentami  artykułu Małgorzaty Stańczyk zamieszczonego w miesięczniku „Bliżej przedszkola”nr 11.158 listopad 2014 str. 16  :  Wyniki badań nauk społecznych wskazują wyraźnie, że obiecanie nagrody za wykonanie jakiegoś zadania sprawia, że zainteresowanie samym zadaniem znacznie słabnie. Wzrasta natomiast zainteresowanie uzyskaniem obiecanej korzyści. Wiedza

Czytaj więcej »

Warto czytać

Artykuły Warto czytać   Współczesny świat jest dla dzieci często trudny i nieprzyjazny. Pośpiech i stres, ignorowanie ich potrzeb psychicznych i umysłowych, brak czasu i wszechobecność telewizji powodują, że coraz więcej dzieci ma problemy emocjonalne.wspólne czytanie jest formą mądrego kontaktu z dzieckiem i doskonałą metodą wychowawczą. Dziecko, które ma mały

Czytaj więcej »
Skip to content